REGULAMIN SKLEPU ALLSPARK SP. Z O.O.
DANE PODSTAWOWE

Allspark Sp. z o.o.
Os. Kalinowe 2/22
31-812 Kraków

NIP: 6783192070

DANE DO PRZELEWÓW:
Alior Bank: 88 2490 0005 0000 4530 4935 4814

SIEDZIBA FIRMY:
Allspark Sp. z o.o.
Os. Kalinowe 2/22
31-812 Kraków
NIP: 6783192070
REGON: 389694308

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Allspark Sp. z o.o.
Wola Batorska 306
32-007 Zabierzów Bocheński

ADRES WYSYŁKI ZWROTÓW I REKLAMACJI:
Allspark Sp. z o.o.
Wola Batorska 306
32-007 Zabierzów Bocheński

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

KONTAKT: tel. 512 320 121, 574 068 888

e-mail: sklep@allspark.pl

PRZESYŁKI WYSYŁAMY TYLKO NA TERYTORIUM POLSKI
BARDZO PROSIMY O OTWIERANIE PACZEK PRZY KURIERZE, BOWIEM DO REKLAMOWANIA USZKODZEŃ W TRANSPORCIE NIEZBĘDNY JEST PROTOKÓŁ SZKODY SPISANY Z KURIEREM.

 • ZAWARCIE UMOWY I DOSTAWA PRODUKTÓW
  1.1 Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych.
  1.2 Na stronie www.allspark.pl oraz www.allspark.com.pl umowy zawieramy w języku polskim.
  1.3 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
  1.4 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Towar wysyłamy w przeciągu 1-5 dni roboczych.  W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku gdy zostało one złożone przy użyciu: oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich wykorzystanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.
 • CENY I KOSZTY WYSYŁKI
  2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością.
  2.2 Koszty wysyłki opłaca Kupujący.
 • PŁATNOŚCI
  3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), karta kredytowa i PayU. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
  3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 • USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW W przypadku nabycia produktów w sklepie Allspark Sp. z o.o. mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:
  Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.
  W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Allspark Sp. z o.o. o adresie do korespondencji Wola Batorska 306, 32-007 Zabierzów Bocheński oraz adresie e-mail: sklep@allspark.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).
  Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. W każdym przypadku możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zwrotu znajdującego się w zakładce „Zwroty”. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony poniżej. Adresat: Allspark Sp. z o.o.
 • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy()/odbioru()
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
  (*) niepotrzebne skreślić
  i przesłanie go do nas na poniższy adres:
  Allspark Sp. z o.o. Wola Batorska 306, 32-007 Zabierzów Bocheński
  sklep@allspark.pl

 1. UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

  1. ZWROTY PŁATNOŚCI
   Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

  2. USTAWOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW
   6.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
   6.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.allspark.pl lub ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
  3. REKLAMACJE
   7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać na adres e-mail: sklep@allspark.pl wysyłając druk reklamacyjny, który można pobrać w zakładce „Reklamacje”.  Zapytania związane z przebiegiem realizacji Państwa zamówienia należy składać drogą elektroniczną pod adres e-mail sklep@allspark.pl
   7.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji oraz dowodu zakupu.  Po otrzymaniu zgłoszenia możemy poprosić cię również o odesłanie reklamowanego produktu. O kolejnych krokach poinformujemy Cię drogą mailową.
   7.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
   7.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską.